خیر، این روش درمانی هیچ آسیب با به پوست نمی رساند. اکسیلیس یک درمان غیر تهاجمی است که ثابت شده است بسیار ایمن و موثر است. اکسیلیس برای مدت بیش از ۲۰ سال است که در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفته و تا به اکنون گزارشی در مورد عوارض منفی مرتبط با آن نشده است.
توجه به این نکته مهم است که وقتی این درمان را در یک مرکز معتبر زیبایی انجام می دهید، پیشرفت درمانی شما را در هر مرحله زیر نظر پزشک است و راحتی و ایمنی شما اولویت اصلی آنها است.

• هرجند مدت باید از درمان با اکسیلیس استفاده کرد؟
تعداد جلسات درمانی شما بستگی به نوع و شرایط پوست و البته نواحی که تمایل به درمان آن دارید، متفاوت خواهد بود. بیشترین نواحی پوست که بیماران برای درمان مراجعه می کنند عبارتند از:
خط فک
ناحیه گونه (خطوط لبخند)
ناحیه لب بالایی (چین های بینی)
صورت، غبغب، گردن، قفسه سینه و پشت بدن از جمله نواحی هستند که می توانند تحت درمان قرار بگیرند.