آیا تعداد جلسات لیزر بستگی به دستگاه لیزر دارد؟چه عوامل دیگری در تعداد جلسات لیزر تأثیرگزار است ؟
در مورد تعداد جلسات موثر در لیزر موی زائد