عوامل تأثیرگذار در هزینه لیزر موی زائد چیست؟ آیا درنظر گرفتن فاکتور قیمت برای انتخاب مرکز لیزر کافیست؟ این ویدئو را تا انتها مشاهده کنید تا پاسخ این سؤالات و ناگفته های دیگر را از زبان دکتر قانعی بشنوید.