آیا لیزر موی زائد عوارض دارد ؟ لیزر باعث سرطان می شود؟
این ویدئو را تا انتها ملاحظه کنید.