آیا در دوران بارداری می توان لیزر موی زائد انجام داد؟
دکتر قانعی به سؤالات شما درباره لیزر مو زائد در دوره بارداری پاسخ می دهد.