تنها پس از اولین جلسه درمانی با اکسیلیس میتوانید نتایج عملکرد آن را مشاهده کنید. این روش توسط تکنسین آموزش دیده انجام میشود و غیر تهاجمی است زیرا در آن خبری از جراحی یا بخیه نیست و مهمتر این که پس از هر جلسه درمانی نیازی به زمان ریکاوری و استراحت نخواهید داشت!