بستگی به محل تزریق ژل و روش لیفت دارد. بهتر است قبل از انجام لیفت ، پزشک را از وجود ژل یا سابقه تزریق چربی مطلع کنید.