نتایج اولیه درمان تنها پس از چند روز به وضوح قابل مشاهده است، اما نتایج کامل آن معمولاً حدود دو ماه طول خواهد کشید. هر چه زمان بیشتری از درمان سپری شود و مراقبت بیشتری از پوستتان کنید، نتایج بهتری خواهید داشت. پس از سپری شدن این زمان، نتایج اولیه و تغییرات در ظاهر پوست به تدریج بهتر خواهد شد تا زمانی که شما به رضایت دلخواه خود برسید. سرعت تغییرات در شما بستگی به میزان و زمان واکنش بدن شما به این نوع درمان و مراقبت های بعد از آن خواهد داشت و می تواند از چند هفته تا سال ها یا دهه ها ادامه یابد.