پاسخ: تعداد جلسات مورد نیاز بستگی به زمان مراجعه و وضعیت پوست در زمان مراجعه دارد و معمولا” 4-3 جلسه است ولی در مورد افتادگی شدید پوست ممکن است به جلسات بیشتر نیاز باشد. فاصله جلسات لیزر فوتونا بین 8-4 هفته است. در مورد ترماژ اکسیلیس تعداد جلسات 6 جلسه و فاصله جلسات یک هفته است.