اکسیلیس برای رفع افتادگی و شل شدن پوستی که خاصیت ارتجاعی خود را از دست داده یا در حال افتادگی است به کار میرود.
نتایج مثبت درمان با اکسیلیس پس از اولین درمان قابل مشاهده هستند، اما اکثر بیماران برای نتایج مطلوب در مجموع به 6 جلسه درمانی نیاز خواهند داشت. بیمارانی که پوست شل زیادی دارند ممکن است به بیش از 6 جلسه درمان نیاز داشته باشند، اما بیمارانی که افتادگی کمتری دارند ممکن است به 4و یا 5 جلسه درمان نیاز داشته باشند.